Sleak 2.0 is gelanceerd ¬†ūüéČ ¬†Bekijk nu onze uitlegvideo om in 50 seconden een beeld te krijgen

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Sleak: de handelsnaam van Solid Solutions, gevestigd te Schaverij 33 in Oisterwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90940148;

b. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Dienst van Sleak;

c. Dienst: de Chatbot dienst die door Sleak wordt aangeboden via een website widget en diein staat is om op basis van GPT-technologie te communiceren met de bezoekers van dewebsite waar de Gebruiker de chatbot op gebruikt;

d. Chatbot: het computerprogramma dat door Sleak is ontwikkeld om te communiceren metde website bezoekers van de gebruiker;

e. GPT: Generative Pre-trained Transformer, een type kunstmatige intelligentie dat isontworpen om taalkundige taken uit te voeren;

f. Website: de website waarop de Dienst van Sleak wordt aangeboden.

2. Toepasselijkheid

2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst door de Gebruiker. Door gebruik te maken van de Dienst stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.2: Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Sleak en de Gebruiker.

2.3: Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of onafdwingbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Sleak zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of onafdwingbare bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

3. Gebruiksrecht

3.1: Sleak verleent de Gebruiker een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de Dienst te gebruiken conform de bepalingen van deze algemene voorwaarden en het doel van de Dienst.

3.2: Het gebruiksrecht is beperkt tot het gebruik van de Dienst voor persoonlijke of zakelijke doeleinden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

3.3: De Gebruiker mag de Dienst niet gebruiken op een wijze die in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van Sleak of derden, de wet, de openbare orde, goede zeden of de rechten van andere Gebruikers.

3.4: Het is de Gebruiker niet toegestaan om sublicenties te verlenen, de Dienst te reproduceren, te wijzigen, te reverse-engineeren, te decompileren, te demonteren of afgeleide werken te creeŐąren van de Dienst, tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder dwingend recht.

3.5: Sleak behoudt zich het recht voor om het gebruiksrecht van de Gebruiker op elk moment op te schorten of te beeŐąindigen in geval van schending van deze algemene voorwaarden.

4. Verplichtingen van de Gebruiker

4.1: De Gebruiker stemt ermee in om de Dienst te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en de geldende wet- en regelgeving.

4.2: De Gebruiker is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en rechtmatigheid van de informatie die hij via de Chatbot verstrekt.

4.3: De Gebruiker zal zich onthouden van het plaatsen, verzenden of verspreiden van inhoud via de Chatbot die:
a. inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Sleak of derden;
b. onjuist, misleidend, lasterlijk, beledigend, obsceen, pornografisch, bedreigend ofhaatdragend is;
c. in strijd is met de wet, de openbare orde, goede zeden of de rechten van anderen;
d. virussen, malware, spyware of andere schadelijke componenten bevat die de werking vande Dienst kunnen verstoren;
e. het normale gebruik van de Dienst door andere Gebruikers kan hinderen of belemmeren.

4.4: De Gebruiker zal Sleak vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Dienst door de Gebruiker in strijd met deze algemene voorwaarden of de geldende wet- en regelgeving.

4.5: Sleak behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken inhoud te verwijderen die in strijd is met deze algemene voorwaarden of de geldende wet- en regelgeving, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1: Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, inclusief maar niet beperkt tot de software, de chatbot, de website, de logo's, de teksten ende grafische elementen, berusten bij Sleak of haar licentiegevers.

5.2: Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om enige overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker te impliceren. 

5.3; Het is de Gebruiker niet toegestaan om enige informatie, inhoud of materialen verkregen uit of via de Dienst te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen, openbaar te maken, te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven, afgeleide werken te cre√ęren of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sleak.¬†

5.4: De Gebruiker behoudt de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie en inhoud die hij verstrekt aan Sleak via de Chatbot. Door het verstrekken van dergelijke informatie en inhoud aan Sleak, verleent de Gebruiker Sleak echter een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie om de verstrekte informatie en inhoud te gebruiken voor de levering van de Dienst.

5.5: Sleak respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Indien de Gebruiker van mening is dat zijn intellectuele eigendomsrechten worden geschonden door deDienst, dient hij dit onverwijld aan Sleak te melden.

6. Beperking van de aansprakelijkheid

6.1: Sleak spant zich in om de Dienst met de nodige zorg en professionaliteit te leveren. Echter, Sleak biedt geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de Dienst voor een bepaald doel.

6.2: Sleak is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of punitieve schade, verlies van winst, inkomsten, gegevens, klanten of goodwill die voortvloeien uit het gebruik van de Dienst of de onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken, ongeacht de oorzaak van de schade. 

6.3: Sleak is niet aansprakelijk voor enige schade of storing veroorzaakt door overmacht, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen, terroristische acties, technische storingen, onderbrekingen van het internet, of enige andere omstandigheid buiten de redelijke controle van Sleak. 

6.4: De totale aansprakelijkheid van Sleak jegens de Gebruiker voor alle vorderingen, schadevergoedingen, kosten of aansprakelijkheden in verband met de Dienst is in geen geval hoger dan het bedrag dat de Gebruiker daadwerkelijk heeft betaald aan Sleak gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade. 

6.5: De beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht of Sleak op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade.

7. Duur en be√ęindiging

7.1: Het gebruik van de Dienst wordt aangegaan voor de duur zoals overeengekomen tussen Sleak en de Gebruiker, gebruikelijk op basis van een abonnement van onbepaalde duur.

7.2: Beide partijen hebben het recht om op elk moment de overeenkomst voor het gebruik van de Dienst te be√ęindigen zonder opzegtermijnen, zonder de verplichting om dit schriftelijk te melden. Houd er rekening mee dat, in het geval van opzegging door de Gebruiker, in geen enkel geval gedeeltelijke restitutie van reeds betaalde bedragen zal plaatsvinden bij voortijdige be√ęindiging.

7.3: Sleak behoudt zich het recht voor om de Dienst op elk moment en om welke reden dan ook op te schorten of te be√ęindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker.

7.4: Sleak behoudt zich het recht voor om de prijzen van de dienst op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Indien zo, behoudt de Gebruiker haar recht om de overeenkomst te be√ęindigen, zonder opzegtermijn.

7.5: Bij be√ęindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, dient de Gebruiker onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Dienst en eventuele toegangscodes, wachtwoorden of andere inloggegevens te verwijderen of te vernietigen.

7.6: Be√ęindiging van de overeenkomst ontslaat de partijen niet van enige verplichtingen of aansprakelijkheden die zijn ontstaan v√≥√≥r de be√ęindiging.

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

8.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen Sleak en de Gebruiker is het recht van Nederland van toepassing.

8.2: Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of de overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.

8.3: Partijen zullen zich inspannen om eventuele geschillen op een minnelijke manier op telossen voordat een gerechtelijke procedure wordt gestart.

9. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

9.1: Sleak behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen.

9.2: Gewijzigde voorwaarden treden in werking zodra ze op de website van Sleak worden gepubliceerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de website van Sleak te controleren op eventuele wijzigingen.

9.3: Door gebruikte blijven maken van de Dienst na wijziging van de algemene voorwaarden, aanvaardt de Gebruiker de gewijzigde voorwaarden.

10. Volledige overeenkomst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.